Card List

page : 1 2 3 4 
DPR2-025  Gold RPM Ranger
RARETY : BRONZE
 • 40
 • 40
 • 60
 • 70
 • 90
Booster Flight
Special Attack
1800
HP
500
 • Aircraft
 • Aircraft
 • "Attack"UP!!
DPR2-027  Red Tiger Ranger
RARETY : NORMAL
 • 10
 • 30
 • 60
 • 70
 • 80
Tiger Barrage
Special Attack
1500
HP
800
 • Fang
 • Fang
 • "Attack"UP!!
DPR2-028  Yellow Cheetah Ranger
RARETY : NORMAL
 • 10
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
Cheetah Barrage
Special Attack
1300
HP
700
 • Fang
 • Fang
 • "Attack"UP!!
DPR2-029  Blue Jaguar Ranger
RARETY : NORMAL
 • 20
 • 50
 • 60
 • 60
 • 80
Jaguar Barrage
Special Attack
1500
HP
600
 • Fang
 • Fang
 • "Attack"UP!!
DPR2-CP1  POWER RANGERS MEGAFORCE
RARETY : GOLD
POWER RANGERS MEGAFORCE
Megaforce Dynamic
Damages rivals and HP Up.
ATTACK
1700
2
DPR2-CP4  POWER RANGERS NINJA STORM
RARETY : NORMAL
POWER RANGERS NINJA STORM
NINJA - 5 Shadows Dance
Damages rivals and AP Up.
ATTACK
1200
3
page : 1 2 3 4